Algemene voorwaarden

Akkoordverklaring met de algemene voorwaarden

Met het invullen en verzenden van de digitale inschrijving wordt aangegeven akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

Lesgeld per lesblok

Betalingen geschieden per periode van plusminus 10 lessen, wat met 4 periodes neerkomt op ongeveer 40 lessen per jaar. Er kan op ieder moment worden gestart waarbij de lessen naar evenredigheid in rekening worden gebracht. Daarna dient voor aanvang van iedere periode betaald te worden. Na de start van een lesperiode en betaling vindt er geen restitutie van lesgeld plaats.

Betaling

De betaling van het lesgeld gaat in vier termijnen en moet voor aanvang van elk lesblok zijn voldaan. Overmaken van het lesgeld kan op rekeningnummer: NL56 INGB 0006583857 t.n.v. Gitaarlespraktijk Carel Schaper, onder vermelding van het factuurnummer.

Vakantie en feestdagen

Op bepaalde feest- en vakantiedagen wordt er geen les gegeven zie hiervoor de pagina vakantie en vrije dagen en het jaarrooster. In de zomervakantieperiode wordt er geen les gegeven.

Verzuim (Prive- en Duoles)

Bij priveles

Verzuim van de leerling leidt niet tot restitutie van geld of een vervangende les, dit is dus voor eigen rekening. Alleen in uitzonderlijke gevallen, wanneer er sprake is van overmacht wordt hiervan afgeweken. Dit wordt van geval tot geval apart beoordeeld.

Een aanvraag voor een wijziging van de lestijd dient minimaal 48 uur voor de eerstvolgende les plaatsvinden. Dit kan alleen d.m.v. een persoonlijk bericht van de leerling of ouders via 06-42857928 of carelschaper@gmail.com. De gewijzigde lesdag en -tijd kan alleen ingehaald worden op die dagen en tijden die door de leraar worden aangeboden. Lessen kunnen alleen worden ingehaald binnen de lopende periode en kunnen dus niet worden doorgeschoven. In het geval dat het voor een leerling onverhoopt niet mogelijk is om binnen de geboden opties de les in te halen, dan vervalt deze.

Wanneer je niet kunt komen lessen geef dit dan zo snel mogelijk door via de mail of door te bellen naar 06-42857928.

Bij duoles

(Bij duoles gelden dezelfde voorwaarden als bij priveles alleen wegens praktische redenen zijn hier aanvullende voorwaarden van toepassing)

* Als een duoles tijdig met goede reden door beide leerlingen/ouders wordt afgezegd kan deze, in geval van overmacht, op een andere dag worden ingehaald gedurende de lopende periode. (Er worden geen lessen doorgeschoven naar een volgende periode).

* Indien 1 leerling wel kan en de ander niet dan wordt de les automatisch een priveles en vervalt de les voor de ander.

Verhindering of ziekte docent

Bij verhindering (alleen om zeer dringende reden) of ziekte van de docent vervalt de les en wordt er geen lesgeld gerestitueerd. Dit is per jaar maximaal 2 keer, daarna worden lessen in de lopende periode op andere tijden ingehaald.

Verandering lesvorm

Bij verandering van groepsgrootte, lesduur en lesfrequentie komt de leerling automatisch in een andere tariefgroep terecht.

Opzegging Lesovereenkomst

De lesovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en de opzegging ervan dient schriftelijk te geschieden (dus niet per email of sms), met inachtneming van een periode van tenminste twee weken voor het einde van een lesblok. Dit betekent dat je voor de 8ste les van een lesblok schriftelijk dient aan te geven niet verder te willen. Bij niet tijdig opzeggen is het volgende lesblok van 10 lessen verschuldigd.

Indexering

Een volgend cursusjaar kan mogelijk door indexering (algemene prijsstijgingen) hoger uitvallen dan het jaar ervoor.